താരതമ്യം ചെയ്യുക

സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും

ടാങ്ക് ശേഷി
എയര് ഡെലിവറി (എം3 പ്രതി മണിക്കൂര്)
എയര് ത്രോ (മീറ്റര്)
വാട്ടേജ് (ഡബ്ല്യൂ)
വൈദ്യുതി സപ്ലൈ (വോള്ട്ട് / ഹേട്സ്)
ഇന്വെര്ട്ടറില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു
തണുപ്പിക്കല് മാധ്യമം
പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്ന വിധം
ഫാനിന്റെ തരം
അളവുകൾ (മി.മീ.) (നീളം Xവീതി Xഉയരം)
ആകെ ഭാരം (കിലോഗ്രാം)
വാറന്റി
വേഗത നിയന്ത്രണം
ഓട്ടോ ഫില്
കാസ്റ്റര് ചക്രങ്ങള്
ട്രോളി
ഹൊറിസോണ്ടല് ലൂവര് മൂവ്മെന്റ്
വെര്ട്ടിക്കല് ലൂവര് മൂവ്മെന്റ്
ഡസ്റ്റ് ഫില്ട്ടര്
ബാക്ടീരിയ-വിരുദ്ധ ടാങ്ക്
ജല നിരപ്പ് സൂചിക
ഐസ് അറ
മോട്ടോറിന്മേലുള്ള തെര്മല് ഓവര്ലോഡ് പ്രൊട്ടെക്ഷന്